KPK Cabinet

Saleem Shah
Saleem Shah

President

Mukhtiar Khan GS
Mukhtiar Khan

Secretary General

Shahroom Khan Senior VP
Shahroom Khan

Senior Vice President

Zaheerudin Babar VP
Zaheerudin Babar

Vice President

Syed Mehrban Shah Youth President
Syed Mehrban Shah

Youth Vice President

Aurangzeb Joint Secretary
Aurangzeb

Joint Secretary

Sajid Javed Finance Sec
Sajid Javed

Finance Secretary